Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.petravlieger.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk Petra Vlieger. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de gebruiker wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Petra Vlieger is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk Petra Vlieger. De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gelet op de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte gegevens en informatie, aanvaarden de auteur en betrokken ontwerpbureaus geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen.

Praktijk Petra Vlieger is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, als gevolg van het niet of verlaat aankomen, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Alle teksten en illustraties zijn voor zover ons bekend, vrij van rechten. Mocht u toch menen rechten te kunnen ontlenen aan bepaalde teksten en/of illustraties, neemt u dan contact op via info@petravlieger.nl

Praktijk Petra Vieger streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.